Søg (resultaterne står under denne formular)
Webshop
  Menu Close

  Musc duftolie 10 ml

  Leverandør: Fischer Pure Nature
  Duftolie.

  Indeholder naturlige og/eller naturidentiske duftstoffer.

  Sikkerhedsdatablad eller overensstemmelseserklæring.

  Brugsanvisning og forholdsregler:
  Duftlampe/Aromalampe: Duftlampens skål fyldes næsten op med vand. 5-10 dråber olier dryppes i, og lyset tændes. Herefter opholder man sig i nærheden. Olien vil spredes i luften. Vi anbefaler at der regelmæssigt bliver udluftet i et rum hvor der bruges duftlamper.

  Undgå kontakt med øjne, slimhinder og hud pga. risiko for irritation/overfølsomhed. Anvendes fortyndet og kun udvortes.

  Olierne har et naturligt indhold af deklarationspligtige parfumestoffer - se allergener.

  UFI: 3RPE-80SY-400T-7A1Y

  Fare: Forårsager hudirritation. Kan forårsage allergisk hudreaktion. Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger. Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene. Forårsager alvorlig øjenirritation. Må ikke komme i kontakt med øjne, hud eller tøj. Bær beskyttelseshandsker/øjenbeskyttelse. VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/sæbe. Ved hudirritation eller udslet: Søg lægehjælp.

  I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge. Fremkald IKKE opkastning.

  Opbevaring:
  Tillukket, samt utilgængeligt for børn.
  SKU: 25546
  59,00 DKK
  i h

  Ingredienser:

  Parfum

  Er der angivet en * ved en ingrediens, er den 100% økologisk

  Allergener:

  LINALOOL
  LIMONENE
  BENZYL ALCOHOL
  COUMARIN
  CITRONELLOL
  GERANIOL
  file:///C:/Users/Bruger/Downloads/Musc%20(1).pdf