Søg (resultaterne står under denne formular)
Webshop
  Menu Close

  Styrk Lugtesansen Kit 1, 4 X10 Ml Æteriske Olier E

  Varebetegnelse:
  Sampak med 4 æteriske olier.

  Varebeskrivelse:
  Med en hjælpepakke fra Fischer Pure Nature, med rene æteriske olier, kan du træne din lugtesans hver dag, ved at sende duftsignaler til din hjerne og derved træne/hjælpe den frem igen.

  Styrk din lugtesans kit 1 består af 4 stk. æteriske olier a 10 ml.
  1. Eucalyptus Økologisk
  2. Origanum
  3. Ingefær
  4. Cedertræ

  Æteriske olier fra Fischer Pure Nature er rene æteriske olier udvundet af planter ved vanddampdestillation eller kold-presning og for duftoliernes vedkommende, naturlige og naturidentiske duftstoffer.

  Eucalyptus - 10 ml:
  Ingredients: Eucalyptus Globulus Leaf Oil (CAS: 8000-48-4/84625-32-1)

  Origanum - 10 ml:
  Ingredients: Origanum Vulgare Oil (CAS: 290-371-7)

  Ingefær - 10 ml:
  Ingredients: Zingiber Officianle Root Oil (CAS: 8007-08-7)

  Cedertræ - 10 ml:
  Ingredients: Cedrus Atlantica Wood Oil (CAS: 8023-85-5)

  Brugsanvisning og forholdsregler:
  Hver morgen og aften dufter du fra 20 sekunder op til 5 minutter - til olierne i pakken og på den måde stimulerer du nydannelsen af lugtesansen.
  • Giv dig god tid til at dufte, evt. med lukkede øjne, så du lukker af for andre sanser og holder fokus.
  • Efter 3 måneders træning kan du med fordel skifte til 4 andre olier, for derved at stimulere med nye dufte.
  • Det er vigtigt at du er bevidst om at dette kan være en lang
  proces og at det kan tage op til mange måneder før du kan mærke resultater. Derfor er det vigtigt at du fastholder den systematiske lugttræning i op 12 måneder.

  Anvend aldrig olierne ufortyndet, indvortes eller udvortes og brug dem med forsigtighed.

  Hvis du føler ubehag eller irritation ved brug af duftpakken fra Fischer Pure Nature, så anbefales det at du stopper med træningen og evt. begynder at dufte til fx dine krydderier i skabet og andre hjemlige dufte i dit hjem i en periode på ca. en uge og derefter forsøger med olierne igen.
  Hvis ubehaget/irritationen forsætter, anbefaler vi at du stopper med olierne og søger lægehjælp.

  Eucalyptus:
  Fare
  Brandfarlig væske og damp. Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene. Forårsager hudirritation. Kan forårsage allergisk hudreaktion. Forårsager alvorlig øjenirritation.
  Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger. Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
  Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. Undgå udledning til miljøet.
  Bær beskyttelseshandsker/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse
  . I TILFÆLDE AF INDTAGELSE:
  Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge. Fremkald IKKE opkastning.
  Ved hudirritation eller udslæt: Søg lægehjælp.
  Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp. Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med lokale regler.

  Origanum:
  Fare
  Farlig ved indtagelse. Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene. Forårsager hudirritation.
  Kan forårsage allergisk hudreaktion. Forårsager alvorlig øjenskade. Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
  Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.

  I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge. Undgå udledning til miljøet. Bær beskyttelseshandsker/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse
  . Fremkald IKKE opkastning. Ved hudirritation eller udslæt: Søg lægehjælp.
  VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge.
  Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med lokale regler.

  Ingefær:
  Fare
  Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
  Kan forårsage allergisk hudreaktion. Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
  Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. Undgå udledning til miljøet.
  Bær beskyttelseshandsker/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse
  . I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge.
  Fremkald IKKE opkastning.
  Ved hudirritation eller udslæt: Søg lægehjælp. Udslip opsamles. Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med lokale regler.

  Cedertræ:
  Fare
  Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
  Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
  Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
  Undgå udledning til miljøet. I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge.
  Fremkald IKKE opkastning. Udslip opsamles. Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med lokale regler.
  Opbevaring:
  Opbevares tillukket, samt utilgængeligt for børn.
  SKU: 50127
  260,00 DKK
  i h

  Ingredienser:

  Se varebeskrivelse

  Er der angivet en * ved en ingrediens, er den 100% økologisk

  Kan indeholde spor af:

  Nødder.