Søg (resultaterne står under denne formular)
Webshop
  Menu Close

  Vanille duftolie 10 ml

  Leverandør: Fischer Pure Nature
  Duftolie.

  Indeholder naturlige og/eller naturidentiske duftstoffer.

  Sikkerhedsdatablad eller overensstemmelseserklæring.
  Brugsanvisning og forholdsregler:
  Duftlampe/Aromalampe: Duftlampens skål fyldes næsten op med vand. 5-10 dråber olier dryppes i, og lyset tændes. Herefter opholder man sig i nærheden. Olien vil spredes i luften. Vi anbefaler at der regelmæssigt bliver udluftet i et rum hvor der bruges duftlamper.

  OBS. Størkner i kulde, optøes i varmt vand.

  Undgå kontakt med øjne, slimhinder og hud pga. risiko for irritation/overfølsomhed.
  Anvendes fortyndet og kun udvortes.

  UFI: GF1F-J02K-E00N-WYW1

  Advarsel: Farlig ved indtagelse eller indånding.
  Forårsager alvorlig øjenirritation. Undgå indånding af tåge/damp. Brug kun udendørs eller i et rum med god udluftning. Bær øjenbeskyttelse/beskyttelseshandsker.
  I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ved indtagelse, kontakt omgående læge. Giv den tilskadekomne vand at drikke hvis vedkommende er ved bevidsthed. Forsøg IKKE at fremkalde opkastning medmindre lægen anbefaler det.
  Sænk hovedet, således at opkast ikke vil løbe tilbage i munden og halsen. Forebyg chok ved at holde den tilskadekomne varm og i ro. Giv kunstigt åndedræt hvis åndedrættet ophører. Ved bevidstløshed; anbring den tilskadekomne i aflåst sideleje. Tilkald ambulance.
  VED KONTAKT MED HUDEN: Ved irritation: Vask produktet af. Ved fortsat irritation: søg læge.

  Opbevaring:
  Tillukket, samt utilgængeligt for børn.
  SKU: 25552
  50,00 DKK
  i h

  Ingredienser:

  Parfum

  *=økologisk ingrediens, **=biodynamisk ingrediens

  Allergener:

  BENZYL ALCOHOL